Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej – informacja o otrzymanym grancie

22 września, 2021

W związku umową zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu a Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie organem prowadzącym Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im Ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej – w ramach projektu pn. POMAGAMY SKUTECZNIE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 otrzymano grant w wysokości 264.937,50zł. Grant przeznaczony został na sfinansowanie dopłat do wynagrodzeń pracowników DPS oraz zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników DPS. Zakupione środki pozwoliły w sposób właściwy i należyty utrzymać reżim sanitarny i zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne pracowników oraz mieszkańców DPS.