Sensacyjne odkrycia w Malborku

19 marca, 2020

kościele św. Jana Chrzciciela w Malborku prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Orionistów trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji konserwatorsko-budowlanej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań konserwatorskich. Dzięki temu dokonano niesamowitych odkryć, które przedstawiają zamieszczone poniżej plansze.

W ostatnim czasie w ramach prowadzonych pracy wykonano:

 • Zinwentaryzowane w terenie instalacje sanitarne i elektryczne, trwa opracowanie końcowe inwentaryzacji.
 • Wykonane badanie georadarowe reliktów podziemnych w obiekcie.  W wyniku badań wytypowano lokalizację kolejnych krypt i anomalii pod posadzkowych.
 • Wykonano dodatkowe opracowania inwentaryzacyjne – więźby i fragmentów murów z odkrytymi interesującymi reliktami.
 • Trwa rozpoznanie konstrukcyjne: do tej pory wykonano rozpoznanie konstrukcyjne spękań sklepień od góry, pobrano próbki cegieł ze sklepienia do badań wytrzymałościowych 16 próbek, rozpoznano przęsło SE  od dołu, wykonano odkrywkę fundamentową ściany W.
 • Pobrano wszystkie próbki murów do badań zawilgocenia i zasolenia – 15 profili.  Pobrano próbki do badań mykologicznych z elementów konstrukcyjnych chóru muzycznego.
 • W zeszłym tygodniu  w Malborku działała grupa konserwatorów  do prac w kościele i ekipa do obiektów ruchomych.  Prace wykonywane z użyciem  zwyżek ruchomych i podnośnika jezdnego.
 • Elementy ołtarza barokowego NMP Malborskiej – obraz i fragment drewniany z wystrojem malarskim zostały w poniedziałek zdemontowane – poddane badaniu rtg poza kościołem  i zamontowane ponownie.  Z pozostałych ołtarzy pobierane są próbki  do badań, badania chóru i prospektu organowego zwieńczonego XV-wieczną figurą św. Jana.
  Mykolog zamknął pobierania próbek z więźby dachowej.
 • Próbki wilgotnościowe murów oraz pobrane dotychczasowo próbki stratygraficzne malarskie i tynków zostały przekazane do laboratoriów.
 • Wykonano 4 odkrywki badawcze architektoniczne oraz pomiar cegieł dla wszystkich przęseł nawy głównej , ścian poddasza zakrystii, elementów murów odkrytych w badaniach stratygraficznych – trwa opracowanie wyników. Zinwentaryzowano kryptę dostępną z kościoła. Zweryfikowano stan pomieszczeń kamerą rewizyjną z okienek w elewacji N. Odnaleziono : dwa fragmenty ścian w wątku wendyjskim ( wcześniejszym od gotyckiego)  z reliktem gzymsu z cegieł kształtowych i fragmentarycznym przemalowaniu wątku w kolorze czerwieni na pobiale., odkryto wewnętrzne obramienie portalu zamurowanego w ścianie N – o prostym uskoku ceglanym, odkryto relikty wcześniejszych wyższych sklepień kościoła z pierwszej fazy budowy hali. Odkryto wejście ze schodami prowadzącymi od N na balkon w pierwszym E przęśle nawy N.
 • W zakresie badań stratygraficznych wykonano ok. 80 odkrywek – odkryto wystój  malarski w NW kaplicy ( przęsło przyokienne) w postaci  fałdowanej materii w kolorach czerwieni, a także ciemne obramienie, oraz błękit w podłuczu gurtu; odkryto 2 główki ceramiczne szkliwione o pięknym opracowaniu rzeźbiarskim i wykończeniu szkliwem wielobarwnym. Określono zasięg malarstwa za ołtarzem na ścianach. Prawdopodobnie portal wejściowy w wieży opracowany jest w kolorze czarnym – do potwierdzenia laboratoryjnego.

Mamy nadzieję i liczymy, że ten historyczny i zabytkowy kościół odzyska swój piękny blask.