Słowo klucz. Bez niego nie da się zrozumieć Boga

9 grudnia 2015  By Redakcja Orione


Bez miłosierdzia nie da się zrozumieć ani chrześcijaństwa, ani Boga. W tym jednym słowie streszcza się cała Ewangelia. Jest to także podstawowy rys oblicza Chrystusa. Dostrzegamy go w różnych sytuacjach: kiedy Jezus wychodzi ludziom na spotkanie, uzdrawia chorych, zasiada do stołu z grzesznikami, a przede wszystkim, kiedy przybity do Krzyża udziela przebaczenia – mówił Franciszek podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Zachęcił on też do zawierzenia Miłosierdziu Boga. On na nas czeka i wszystko przebacza. Nic nie jest słodsze od Jego miłosierdzia. Pozwólmy Mu okazać nam swą czułość – zachęcał Papież.

Punktem wyjścia rozważania na Anioł Pański była jednak Maryja Niepokalana. „Pomimo że żyła w świecie naznaczonym przez grzech, nie została nim dotknięta; Maryja jest naszą siostrą w cierpieniu, ale nie w złu i w grzechu. Co więcej, zło zostało w Niej pokonane, zanim Ją dotknęło, ponieważ Bóg napełnił Ją łaską (por. Łk 1,28). Niepokalane Poczęcie oznacza, że ​​Maryja jest pierwszą zbawioną przez nieskończone miłosierdzie Ojca, jako pierwszy owoc zbawienia, którym Bóg chce obdarzyć każdego w Chrystusie. Dlatego Niepokalana stała się wzniosłą ikoną Bożego miłosierdzia, które zwyciężyło nad grzechem. A my dziś, na początku Jubileuszu Miłosierdzia, chcemy spojrzeć na tę ikonę z ufną miłością i kontemplować Ją w całej Jej wspaniałości, naśladując Jej wiarę” – powiedział Papież.

Niepokalane Poczęcie oznacza, że ​​Maryja jest pierwszą zbawioną przez nieskończone miłosierdzie Ojca, jako pierwszy owoc zbawienia, którym Bóg chce obdarzyć każdego w Chrystusie.

Franciszek zauważył, że niepokalane poczęcie Maryi może być przez nas postrzegane jako jutrzenka nowego stworzenia, którego dokonuje Boże Miłosierdzie. Dlatego właśnie Maryja Dziewica, nigdy nie skażona grzechem i zawsze pełna Boga, jest matką nowej ludzkości – dodał Papież.

Uprzywilejowaniu przez Chrystusa
„Świętowanie tej uroczystości pociąga za sobą dwie rzeczy. Po pierwsze,  byśmy przyjmowali w pełni Boga i Jego miłosierną łaskę w naszym życiu; po drugie, byśmy sami stawali się budowniczymi miłosierdzia przez życie według Ewangelii. Uroczystość Niepokalanej staje się zatem świętem nas wszystkich, jeśli poprzez nasze codzienne «tak» potrafimy przezwyciężyć nasz egoizm i czynić radośniejszym życie naszych braci, obdarzać ich nadzieją, ocierając jakieś łzy i dając trochę radości. Jesteśmy powołani, by naśladując Maryję nieść Chrystusa i być świadkami Jego miłości, spoglądając przede wszystkim na tych, którzy są uprzywilejowanymi w oczach Jezusa. To ci, których On sam nam wskazał: «Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie» (Mt 25, 35-36)” – powiedział Franciszek.
Późnym popołudniem Papież udał się jak co roku na Plac Hiszpański, przed figurę Niepokalanej. „Jej zawierzę Kościół i całą ludzkość, a w sposób szczególny miasto Rzym” – dodał Ojciec Święty.

 „Niech Jubileusz Miłosierdzia przyniesie wszystkim dobroć i czułość Pana Boga!” – tak brzmi dzisiejszy papieski tweet

Po południu, w chwili gdy zapadał zmrok, Ojciec Święty udał się na Plac Hiszpański w centrum Rzymu, by w imieniu całego Kościoła oddać tam hołd Matce Jezusa. W roku 1857, trzy lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Pius IX poświęcił figurę Maryi, która została ustanowiona na Placu Hiszpańskim na 12 metrowej kolumnie, zaś Pius XII rozpoczął tradycję składania kwiatów pod figurą i udał się tam jako pierwszy papież w 1953 roku. Jego następcy podtrzymali ten zwyczaj i od Pawła VI co roku udawali się tam na krótką modlitwę.

Na Placu Hiszpańskim Franciszka witał między innymi komisarz Rzymu Francesco Tronca. W tym roku na ręce Maryi powieszono wieniec z białych kwiatów. Z takich samych kwiatów był bukiet Franciszka złożony w hołdzie Niepokalanej. Po czytaniu z księgi Apokalipsy, opisującym „niewiastę obleczoną w słońce”, Franciszek zwrócił się do Maryi „w imieniu rodzin, dzieci, młodzieży, ludzi starszych, chorych, więźniów, emigrantów i uchodźców”:

„Pod Twoim płaszczem jest miejsce dla wszystkich, ponieważ Ty jesteś Matką Miłosierdzia. Twoje serce  jest pełne czułości względem wszystkich Twoich dzieci. Jest to czułość Boga, który z Ciebie wziął ciało i stałem się naszym bratem, Jezusem, który jest Zbawicielem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Patrząc na Ciebie, nasza Niepokalana Matko, rozpoznajemy zwycięstwo Bożego Miłosierdzia nad grzechem oraz wszystkimi jego konsekwencjami i w ten sposób zapala się w nas na nowo nadzieja lepszego życia wolnego od niewoli, żalów i strachu” – mówił Papież.

Modląc się Papież powiedział, że Maryja wzywa nas, abyśmy się udali w drogę do drzwi, które symbolizują Chrystusa:

„Maryjo, mówisz wszystkim: Przyjdźcie, przybliżcie się pełni zaufania, wejdźcie i przyjmijcie dar Miłosierdzia. Nie bójcie się i nie wstydźcie. Ojciec czeka na Was z otwartymi ramionami,  aby wam przebaczyć i przyjąć do swojego domu. Przyjdźcie wszyscy do źródła pokoju i radości” – modlił się Franciszek.

dw / rv / GK