Home Ochrona dzieci

Ochrona dzieci

Przełożony Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska powołał do istnienia urząd Prowincjalnego Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Funkcję tę powierzył ks. Bogusław Block FDP. Urząd ten został powołany w celu opracowania i realizacji programów oraz zajęć edukacyjno-prewencyjnych, wspierających duszpasterzy dzieci i młodzieży, a także osób z nimi współpracujących, w ich codziennej pracy i posłudze. Delegat jest również upoważniony do zajmowania się ewentualnymi nadużyciami natury moralnej (jeśli takie miałyby miejsce), w stosunku do osób nieletnich, spowodowanymi przez członków Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska. W sprawach dotyczących zakresu obowiązków Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zależy kontaktować się telefonicznie 601 165 240 lub e-mail: bblock@op.pl